Výkon funkcí zřizovatele k příspěvkovým organizacím

Centrální úřady, kraje, magistráty i obce jsou zřizovateli mnoha příspěvkových a obchodních organizací. Zejména v případě krajů a obcí jsou pak nositeli odpovědnosti zřizovatele Rady (politické orgány). Krajský úřad, magistrát, nebo městský úřad je vlastně servisní organizací. Příjmy příspěvkových organizací v podstatě neurčují Rady, ale jsou dány centrálně legislativou.

Mají být tedy příspěvkové organizace řízeny? Ano, legislativa ukládá povinnosti – například nasazení kontrolních systémů, dohlížet na hospodaření a podobně. Příspěvkové organizace jsou také příjemci příspěvků z rozpočtů zřizovatelů (nejčastěji na investiční činnost, podporu konkrétních projektů a podobně) a navíc využívají infrastrukturu budovanou krajem (městem) a servis krajského (městského) úřadu.

Panatec, spolu s partnery, vyvinul metodiku s využitím ČSN EN 15221 o facility managementu, která pomáhá definovat jednotlivé činnosti úřadu a příspěvkových organizací, které je efektivní zajišťovat společně. Metodika počítá s posílením systému hierarchické organizace o definované projektové a procesní řízení a řízení služeb. Pod pojmem „definované projektové a procesní řízení a řízení služeb“ rozumíme stav, kdy tyto principy řízení jsou organicky implementovány, standardizovány, mají informační podporu, je jim definována konkrétní odpovědnost. Jsou udržovány v čase a jsou vyhodnocovány.

Metodika vychází z konkrétních praktických zkušeností z pozice vedoucích pracovníků odpovědných za dané úseky a z implementací informační podpory procesů. Jsme schopni expertně odhadnout návratnost a přínosy implementace podpory jednotlivých procesů.

Naše metodika je dynamická a je schopna zahrnout aktuální legislativní a jiné změny.

Nevyvíjíme vlastní aplikace. Jsme schopni posoudit stávající situaci úřadu, či příspěvkové organizace a navrhnout změny i s identifikací možností grantové podpory.