Školení a průběžné vzdělávání

S aktuální potřebou osvojit si zcela nové postoje a znalosti přicházíme s nabídkou průběžného vzdělávání v oblastech s úzkou vazbou na aktuální možnosti informačních technologií a především osvojení si nových návyků důležitých k využití možností technologií. Vycházíme z nových norem a standardů pro řízení organizací. Snažíme se rozptýlit obavy manažerů a referentů na jednotlivých úrovních, které můžou nové postupy přinášet. Proto nabízíme průběžné vzdělávání „ušité na míru“ pro vrcholný management, včetně členů Rad, pro vedoucí pracovníky úřadů a příspěvkových organizací, pro pracovníky kontroly a auditu, pro vedoucí projektů, procesů a služeb a pro vedoucí pracovníky informačních útvarů. Každá skupina má své požadavky a potřebu zvládnout konkrétní odbornost na definované úrovni.

Průběžné vzdělávání obsahuje znalost efektivní organizace řízení, potřebné klíčové znalosti, přehled o využitelnosti stávajících informačních technologií, včetně příkladů konkrétních řešení splňujících požadavky, Soft Skills a další.

Frekventanti kurzů budou schopni pracovat se současnými grantovými Výzvami na úrovni obsahu, budou schopni nasadit a udržovat aktuální řídící trendy v organizaci a motivovat silné osobnosti k podpoře projektů a procesů.

Průběžné vzdělávání neřeší pouze samotný úřad, ale pracuje s výkonem zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím. Kurzy jsou tedy určeny i pro příslušné pracovníky příspěvkových organizací.

Lektory kurzů jsou významní experti, metodici ministerstev a krajů a další manažeři a metodici z praxe.

Panatec je vzdělávací institucí číslo AK/I-10/2011.

Vzdělávací programy průběžného vzdělávání areditované MVCR:

Řízení změny klíčových procesů úřadu dle Smart Administration v souvislosti s implementací projektů eGOV:

- pro vedoucí úředníky distanční (eLearning) - č. akred.: AK/VE-71/2011
- pro úředníky distanční (eLearning) - číslo akreditace: AK/VE-87/2011
- pro vedoucí úředníky prezenční - číslo akreditace: AK/VE-70/2011
- pro úředníky prezenční - číslo akreditace: AK/VE-86/2011