Projektové a procesní řízení a řízení služeb

Většina organizací využila projektové řízení v souvislosti s dotovaným projektem.

"Projekt byl ukončen v souladu se schválenými parametry. Projekt v mnohých případech přerostl v proces. Pokud nebyl vědomě řízen a hodnocen, nebyl řízen ani v čase. Proces nebyl aktualizován současně s nasazením návazných procesů, ani řízeně nereagoval na změnu legislativy. Návratnost procesu nebyla zahrnuta do rozpočtového procesu. Proces nebyl rozšířen do dalších částí úřadu a plošně v příspěvkových organizacích. Investice do projektu nebyla vytěžena..."

Výše uvedený příklad je typický pro organizace, které dosud nerozšířili liniovou organizaci o řízení projektů, procesů a služeb. Tyto organizace nemají manažera projektového a procesního řízení (nebo chce-li facility managera), jako osobu odpovědnou za řízení a správu projektů a procesů na úřadě i ve zřízených organizacích (dle ČSN EN 15221). Facility manager je člen nejužšího vedení úřadu a je odpovědný za komplex řízení projektů, procesů a služeb za úřad a zřízené organizace.

Metodika Panatec pro projektové a procesní řízení a řízení služeb vychází z ČSN EN 15221 a metod hodnocení (např. CAF).

Informační podpora projektového a procesního řízení využívá prakticky stejné nástroje. Projekt je definován cílem, časem a cenou. Jednotlivé parametry se hodnotí v uvedeném pořadí. Organizace spouští projekt proto, že potřebuje „za každou cenu“ v daném čase něco konkrétního vyřešit. Naproti tomu proces (který je často pokračováním projektu) je nastaven proto, aby byl cíl dosahován průběžně s optimalizovanými zdroji. Proces je udržován v čase a musí řízeně reagovat na změny (legislativa, spuštění souvisejících procesů, …). Řízení služeb souvisí se zajištěním procesu vlastními zdroji, či outsourcingem; na základě průběžně kontrolované smlouvy, a podobně.

Panatec je schopen analyzovat konkrétní prostředí organizace, sestavit tým pro expertní Studii proveditelnosti pro projekt změny a identifikovat dotační příležitosti pro spolufinancování. Celý projekt jsme schopni dodat „na klíč“ a na základě dlouhodobé smlouvy převzít i plnou podporu facility managera a vedoucího hlavního projektového a procesního týmu.