Procesy organizací

Přechod na organizaci splňující podmínky Smart Administration předpokládá zásadní změny v řízení organizací a plné využívání aktuálních informačních technologií.

Organizace v současné době nemají problémy se zvládnutím procesů v konkrétní odbornosti (v jedné liniové větvi, kde lze definovat odpovědnou osobu), ale především při zvládnutí průřezových procesů. Většina procesů je podporována informačními technologiemi, vyjadřují se k nim pracovníci managementu, auditu, kontroly, ... I tím je dané, že většina procesů má průřezový charakter.

Z pohledu řízení organizace je klíčové nasazení definovaného projektového a procesního řízení a řízení služeb. Složitost uchopení tohoto principu vychází z toho, že si už nevystačíme s klasickým organizačním „pavoukem“ liniové struktury. Implementujeme další dimenze, které nejsou v současné době obvykle podporovány zažitými aplikacemi, protože nejsou důsledně procesně orientované. Pro zajištění efektivity, produktivity, udržitelnosti a návratnosti investic je třeba řídit projekty, procesy a služby na úřadech a příspěvkových organizacích společně pod společným řízením.

Zavádíme funkci manažera projektového a procesního řízení (nebo chce-li facility managera), jako osobu odpovědnou za řízení a správu projektů a procesů na úřadě i ve zřízených organizacích (dle ČSN EN 15221). Facility manager je člen nejužšího vedení úřadu (podobně jako auditor) s přenesenými kompetencemi Radou. Nabízíme průběžné vzdělávání manažerů, facility managerů a vedoucích informatiků jak v oblasti Smart Administration, tak i procesního řízení.

Pochopení procesního řízení v organizaci má úzkou vazbu na výběr procesně orientovaného aplikačního prostředí v úplném rozsahu (počínaje účetnictvím), na personální rozvoj a rychlý přechod do stadia odpovídajícímu principům Smart Administration.

Panatec vychází z vlastních praktických zkušeností s identifikací vlastností jednotlivých procesů v organizaci a vzájemných vazeb mezi nimi. Máme za sebou zkušenosti s analýzou a implementací projektového a procesního řízení (včetně procesně orientovaných prémiových systémů - SAP) na straně úřadu a příspěvkové organizace.