KRAJ 2.0 MĚSTO 2.0 (Chytrý kraj, město)

Aktuální příležitosti, které přicházejí, přináší možnost podívat se na řízení krajů a ORP novou optikou. Stávající řešení byla zaměřena obvykle na úřady. Poslání kraje a ORP však tkví především v efektivním poskytování veřejných služeb v rámci spravovaného území. Služby jsou poskytovány zejména "přepážkami" úřadu (v nejširším chápání), vlastními zřízenými organizacemi, městy a obcemi ve spádovém území a jimi zřízenými organizacemi, zřízenými organizacemi kraje (v případě ORP), organizacemi zřízenými státními orgány a institucemi a celým spektrem neziskových a zájmových organizací. Tato optika vlastně není tak úplně nová. Všichni jí podvědomě cítíme a je třeba jí pojmenovat a nasadit. K tomu nám pomáhá ČSN EN 15221.

Proč zde nehovořím o projektu ÚŘAD 2.0 (úřad splňující podmínky Smart Administration, "Chytrý úřad"), jako cíli? Úřad je servisní organizací kraje, nebo ORP. Cílem kraje, nebo ORP, není provozovat pouze efektivní úřad, ale efektivně poskytovat potřebné veřejné služby na základě priorit stanovených politickým vedením. ÚŘAD 2.0 musí být projektován tak, aby mohl zajišťovat servisní funkce vyhovující Smart Administration nejen ve vlastních strukturách, ale i ve všech organizacích, za které má odpovědnost přímou, nebo smluvní. V praxi to znamená, že je třeba zvažovat, jestli nasazované aplikačně podpořené procesy (například schvalovací procesy podle zákona 320/2001 Sb o finanční kontrole) budou čerpat data z konkrétních aplikačních řešení úřadu (například ekonomika), nebo budou muset být natolik nezávislé, že budou schopny pracovat "s každým" řešením (tedy například i s ekonomickými systémy zřízených organizací). Vždy však musí dojít i ke standardizaci dat (například analytika).

Řídit veřejné služby v tomto chápání není s využitím stávajících modelů řízení organizačně a technicky snadné. Principy Smart Administration, řízení projektů, procesů a služeb s využitím principů Smart Administration, s využitím vhodného delegování kompetencí a s využitím řízení komunit tyto funkce kraje/města umožňují.

Je zřejmé, že musí dojít k poměrně zásadním změnám, popsaným v předchozích kapitolách. Je zřejmé, že do procesu reinženýringu je třeba zahrnout experty s praktickými zkušenostmi. Je však také zřejmé, že ti aktivní, kteří využijí stávající zdroje financování k nasazení právě takovéto cesty, budou v budoucnu soběstační, nebo budou dokonce v pozici dodavatele uvedených řešení jako služby Technologického a Kompetenčního centra. Ostatní budou tyto služby naopak nakupovat.

To hlavní, co se musí změnit, jsou pracovní postupy a chápání. Není jednoduché vzít úředníkům "papíry", na které jsou zvyklí celý profesní život. Významnou úlohu zde sehrává správné nasazení organizace popsané v kapitole Projektové řízení a také správná implementace procesně orientovaných aplikačních systémů, které nedovolí udělat významné chyby v řízení procesů.

Nabízíme Vám ověřenou metodiku projektu nasazení organizace splňující definici KRAJ 2.0 ("Chytrý kraj"), MĚSTO 2.0 ("Chytré město") a procesu udržování v čase, včetně zajištění spolufinancování, dotačního managementu, školení a poradenství. Jsme schopni uskutečnit dodávku "na klíč".

Město 2.0

Město 2.0

Město 1.X nebo Město 2.0?

Město 1.X nebo Město 2.0?

O čem nyní rozhodujeme?

O čem nyní rozhodujeme?